Grupa Ratownicza
Grupa Ratownicza

Grupa Ratownicza

Nadzieja jest statutową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomży, która w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych obowiązana jest do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jako społeczna jednostka ratunkowa na podstawie zawartych porozumień współpracujemy z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz właściwymi komendami wojewódzkimi na obszarze północno – wschodniej Polski.

Pomysł powołania Grupy Pomysł powołania Grupy Ratowniczej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja” na czele z ks. Radosławem Kubeł pojawił się już w 2001 roku. Wokół ks. Radosława zaczęła gromadzić się nie tylko młodzież żądna wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale również lekarze, ratownicy medyczni wpierający inicjatywę merytorycznie, prowadzący później wykłady i ćwiczenia praktyczne. Wspaniała idea przy ogromnym zaangażowaniu ks. Radosława zaowocowała oficjalnym powołaniem 18 października 2008 roku Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, która obecnie dysponuje specjalistycznym sprzętem do ratownictwa medycznego, w tym sprzętem szkoleniowym, do ratownictwa wodnego, własnymi środkami transportu oraz w pełni nowoczesnymi ambulansami, dronem poszukiwawczym i własną bazą lokalową. Jednakże Grupa Ratownicza to przede wszystkim wspaniali ludzie, najwyższej klasy specjaliści - praktycy: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, strażacy, funkcjonariusze policji, wojska i służby więziennej. Konsultantem medycznym Grupy jest prof. Jerzy Robert Ładny, który wspiera merytorycznie Grupę, gwarantując najwyższą jakość realizowanych zadań. Dziś Grupę Ratowniczą dzięki zespołowi o najwyższych kwalifikacjach i imponującym zapleczu specjalistycznego sprzętu można uznać za lidera w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w Polsce.

Rok 2017 w Grupie Ratowniczej w liczbach:

547 działań ratowniczych 12271 godzin pracy społecznej 59 akcji poszukiwawczych 1012 udzielonej pomocy 95 szkoleń i kursów
ZESPOŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTAWOWEGO

ZESPOŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTAWOWEGO W 2013 roku Grupa Ratownicza została wpisana na listę jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. W 2016 roku decyzją Wojewody Podlaskiego Grupa Ratownicza została wpisana do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako podmiot leczniczy w zakresie ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTAWOWEGO (numer księgi rejestrowej 000000181638). Jako jednostka systemu ratownictwa medycznego Grupa Ratownicza Nadzieja otrzymała od Wojewody Podlaskiego stosowne zezwolenie na prowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania państwowego tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Grupa Ratownicza „Nadzieja” w 2016 roku uzyskała
status Organizacji Pożytku Publicznego

Celem istnienia Grupy Ratowniczej jest realizacja zawartych w Statucie Stowarzyszenia zapisów:

  • Świadczenie pomocy medycznej

    poprzez prowadzenie działalności ratunkowej w zespołach ratownictwa medycznego oraz w zespołach pierwszej pomocy
  • Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności

  • Niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

  • Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Prowadzenie działań poszukiwawczych

  • Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  • Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia

Posiadamy oddziały w innych miastach

Oddziały

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Jednostka organizacyjna Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja"

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl